ගම්මන්පිල ගැන තීරණය ජනපති දිවයිනට ආපසු

බල ශක්ති ඇමැති උදය ගම්මන්පිල මහතා එම ඇමැති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ තීරණය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවයිනට පැමිණි පසු ගන්නා බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *