උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ ඇතුළු කල් දැමුණු විභාගයන් පැවැත්වෙන දින දැනුම් දෙයි

2021 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු ශිෂ්‍යත්ව, උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයන් කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් කල් දැමීමට සිදුවුනා.

එම විභාග පැවැත්වීමේ නව දිනයන් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් යොමු කෙරුණු අතර ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2022 වසරේ ජනවාරි මස 22 වෙනිදා පැවැත්වෙන අතර උසස් පෙළ විභාගය පෙබරවාරි 07 වෙනිදා සිට මාර්තු මස 05 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වේ.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2022 වර්ෂයේ මැයි මස 23 වෙනිදා සිට ජුනි මස 01 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට දින නියම කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *